October Davening Times

Fri 10/3

Erev Yom Kippur

Mincha 3:00 & 5:55 pm CL 6:09 pm, Neilah 6:15 pm

Shabbat 10/4

Yom Kippur

Shacharit 9:00 am Yizkor 11:30 am  Mincha 4:50 pm Neilah 6:00 Shofar & Havdalah after 7:09

Sun 10/5

 

Shacharit 9:00 am, M/M 6:15 pm

Mon/Tue 10/6&7

 

Maariv 7:30 pm

Wed 10/8

Erev Sukkot

CL 6:01 pm Mincha 6:10pm  Kiddush after 7:02 pm

Thur 10/9

Sukkot

Shacharit 9:00 am Mincha 6:10 pm CL & Kiddush after 7:01 pm

Fri 10/10

Sukkot

Shacharit 9:00 am CL 5:57 pm Mincha 6:05

Shabbat 10/11

Chol HaMoed

Shacharit 9:00 am; Mincha 5:50 pm Havdalah after 6:58

Sun 10/12

Chol HaMoed

Shacharit 9:00 am M/M 6:05 pm

Mon/Tue 10/13&14

Chol HaMoed

Shacharit 7:00 am Maariv 7:30 pm

Wed 10/15

Hoshanah Rabbah

Shacharit 6:30 am CL 5:49 pm Mincha 5:55 pm Kiddush after 6:51 pm

Thu 10/16

Shmini Atzeret

SHacharit 8:45 & 9:10 am Yizkor 10:30 am Mincha 5:55 pm CL & Kiddush after 6:50 pm HAKAFOT

Fri 10/17

Simchat Torah

Shacharit 9:00 am CL 5:45 pm Mincha 5:50 pm

Shabbat 10/18

Bereishit

Shacharit 9:00 am Mincha 5:45 pm Havdalah after 6:47 pm

Sun 10/19

 

Shacharit 9:00 am M/M 5:50 pm

Week of 10/20

 

Maariv 7:30 pm

Fri 10/24

Rosh Chodesh Cheshvan

Shacharit 7:00 am CL 5:36 pm Mincha 5:40

Shabbat 10/25

Noach/Rosh Chodesh Cheshvan

Shacharit 9:00 am  Mincha 5:30 Havdalah after 6:36

Sun 10/26

 

Shacharit 9:00 am  M/M 5:45 pm

Week of  10/27

 

Maariv 7:30 pm

Fri 10/31

 

CL 5:26 pm Mincha 5:30 pm